TOR

W dniu 22.09.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.8A/2023 – „Budowa podpory obiektu mostowego w km 254+750”.

Rozpatrywana lokalizacja znajduje się wzdłuż drogi krajowej Nr 6 na zachód od Lęborka, w pobliżu m. Leśnice.

Zakres opracowania:

W pierwszym etapie, na czas budowy poszerzenia drogi krajowej nr 6 w km ok. 254+750, po stronie południowej, zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na oznakowaniu terenu robót odpowiednimi znakami ostrzegawczymi oraz światłami ostrzegawczymi w odległości 250m od krańców robót. W celu uspokojenia ruchu wprowadzone zostanie dodatkowe ograniczenie prędkości do 40km/h (stopniowane poprzez 60km/h) oraz zakaz wyprzedzania w odległości 100m od obszaru robót. Wprowadza się również znaki ostrzegawcze o możliwości wystąpienia pieszych na jezdni oraz o ręcznym kierowaniu ruchem na czas robót.

Bezpośrednia strefa prac jest zabezpieczona zaporami, pachołkami (z falą świetlną) oraz tablicą zamykającą i systemem TMA.

Każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego będą udostępnione dla kierujących oba pasy ruchu drogi krajowej.

W etapie drugim, po wykonaniu prac etapu pierwszego, kiedy nowy układ drogowy będzie już funkcjonował, kierujący zbliżający się do poszerzonego odcinka będą o tym ostrzegani odpowiednimi znakami wraz ze światłami ostrzegawczymi ustawionymi w odległości 250 m przed zmianą przebiegu toru ruchu na drodze krajowej z każdej strony. Tu również wprowadza się zakaz wyprzedzania oraz dodatkowe ograniczenie prędkości na rozpatrywanym odcinku do 40 km/h poprzez jej stopniowanie.

Na całym odcinku biegnącym po nowym przebiegu projektuje się oznakowanie poziome w postaci linii podwójnej ciągłej w osi oraz linii krawędziowej po obu jego stronach. Cały odcinek zostanie zabezpieczony pachołkami ustawionymi w taki sposób, aby zachować między nimi szerokość pasów ruchu min. 3,50 m oraz zapewnić pas dla ewentualnego ruchu pieszych po stronie południowej o szerokości min 1,25m.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 31.08.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.7A/2023 – „Przebudowa węzła Bożepole Wielkie”. Rozpatrywane lokalizacja znajduje się w zachodniej części powiatu wejherowskiego, na wysokości m. Bożepole Wielkie.

Zakres opracowania:

Zakres zmian organizacji ruchu, które obejmuje niniejsze opracowanie będzie polegał na zamknięciu łącznic położonych po południowej stronie węzła „Bożepole Wielkie” na trasie S6, dla relacji Lębork – Bożepole Wielkie oraz Bożepole Wielkie – Gdańsk i wprowadzeniu objazdu przez węzeł „Strzebielino”.

Ruch dla relacji Bożepole Wielkie – Lębork i Gdańsk – Bożepole Wielkie oraz ruch przelotowy Gdańsk – Szczecin będzie odbywał się bez zmian.

Objazd dla zamykanych relacji planuje się poprowadzić w następujący sposób:

 1. Lębork – Bożepole Wielkie
  • węzeł Bożepole Wielkie
  • węzeł Strzebielino
  • DW 468
  • Bożepole Wielkie
 2. Bożepole Wielkie – Gdańsk
  • Bożepole Wielkie
  • DW 468
  • węzeł Strzebielino

Trasy objazdów będą odpowiednio oznaczone za pomocą zaprojektowanych tablic z uproszczonym, graficznym przedstawieniem ruchu.

Poza tablicami objazdowymi w 2 lokalizacjach wprowadza się ukierunkowanie ruchu przy pomocy tablic:

 • Pas wyłączenia dla relacji Lębork – Bożepole Wielkie: wprowadza się jego zamknięcie za pomocą odpowiedniego oznakowania.
 • Wjazd na węzeł od strony północnej: Wprowadza się tu oznakowanie kierujące pojazdy jedynie na łącznicę prowadzącą w kierunku Lęborka, zamykając w ten sposób wjazd na łącznicę relacji Bożepole Wielkie – Gdańsk. Na wysokości pasa ruchu prowadzącego w kierunku Gdańska zostanie zastosowana fala świetlna, a za nią znajdzie się tablica prowadząca ze światłami ostrzegawczymi.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 24.08.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3E/2023 – „Przejazdy technologiczne przez DK6”. Rozpatrywane lokalizacje znajdują się wzdłuż drogi krajowej Nr 6 (DK6), we wschodniej części granic administracyjnych m. Lębork oraz w m. Mosty.

Zakres opracowania: Założono przygotowanie przejazdów technologicznych jako dwóch zjazdów z DK6, położonych naprzeciwko siebie. Będą one funkcjonowały jako wyjazdy z budowy. Zakłada się wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem uruchamianego na moment przejazdu pojazdów budowy, w celu ułatwienia przekraczania ruchu budowlanego w poprzek DK6. Na tę potrzebę do znaków pionowych A-30 z tabliczkami „Wyjazd z budowy” zostały zaprojektowane dodatkowe tabliczki „Ręczne kierowanie ruchem”.

Za wspomnianym odcinku drogi obowiązuje już prędkość wynosząca do 60 km/h, wprowadzona wcześniejszym opracowaniem.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

W dniu 02.08.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3D/2022 – „Budowa dodatkowego wyjazdu z budowy wraz ze zmianą oznakowania w obrębie funkcjonujących wyjazdów na DK6”. Na tym etapie zostanie wprowadzona korekta oznakowania pionowego w m. Mosty.

Zakres opracowania: Korekta oznakowania pionowego będzie polegała na dostawieniu znaków B-20 dla pojazdów włączających się do ruchu po DK6 z wyjazdów z budowy, przed m. Mosty.

Dodatkowo likwiduje się istniejące znaki B-33 (70 km/h) w samej m. Mosty i pozostawia się możliwość poruszania się z maksymalną prędkością 50 km/h w obrębie terenu zabudowanego.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 18.07.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.6A/2023 – „Poszerzenie DK6 w km 256+500”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się wzdłuż drogi krajowej nr 6, pomiędzy granicami administracyjnymi dla miejscowości Leśnice i Lębork.

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdów, jak i robót polegających na budowie poszerzenia korpusu drogi krajowej i budowy zjazdu (1. etap robót), strefy prac zostały oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz światłami ostrzegawczymi. W celu uspokojenia ruchu zaprojektowane zostało dodatkowe ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania w odległości 100m od obszarów robót. Zastosowane zostały również znaki ostrzegawcze o możliwości wystąpienia pieszych oraz o ręcznym kierowaniu ruchem. Bezpośrednia strefa prac będzie zabezpieczona zaporami, pachołkami oraz tablicą zamykającą.

Dla kolejnego etapu robót, związanego z rozbiórką istniejącej konstrukcji drogi DK6, na odcinku kolidującym z nowoprojektowaną trasą S6, zaprojektowano analogiczne zabezpieczenia, jak dla etapu 1-ego. Dodatkowo wystąpi stopniowanie ograniczenia prędkości poprzez 60 km/h do 40 km/h.

W etapie 3-cim, kiedy funkcjonował będzie nowy układ drogowy, projektuje się znaki ostrzegawcze dla kierujących zbliżających się do poszerzonego odcinka z obu kierunków DK6. Wprowadzony będzie również zakaz wyprzedzania oraz dodatkowe ograniczenie prędkości na rozpatrywanym odcinku do 50 km/h poprzez jej stopniowanie odpowiednimi znakami. Projektuje się również oznakowanie poziome w postaci linii podwójnej, ciągłej. Cały odcinek, z obu stron, zabezpieczony będzie przed zjechaniem z niego pojazdów obciążonymi separatorami.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR

W dniu 05.07.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5/DB/2/2023 – „Tymczasowa organizacja ruchu dla drogi DP1318G”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się na drodze powiatowej DP1318G Łęczyce – Godętowo (ul. Długa), pomiędzy miejscowością Godętowo i stacją PKP Godętowo.

Zakres opracowania: W celu odseparowania ruchu pieszego i kołowego na odcinku drogi powiatowej DP1318G po stronie zachodniej zostanie wydzielona strefa ruchu pieszych. Towarzyszyć temu będzie oznakowanie ostrzegawcze i rozgraniczające wraz z ograniczeniem prędkości oraz zakazem wyprzedzania na tym odcinku.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 21.06.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5/DB/3/2023 – „Tymczasowa organizacja ruchu dla drogi DP1325G (ul. Małoszycka)”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się na południe od Lęborka, na drodze powiatowej DP1325G, będącej w kolizji z nowobudowaną trasą S6 w okolicy projektowanego węzła Lębork-Południe.

Zakres zmian organizacji ruchu na drodze DP1325G, na czas funkcjonowania zjazdów na teren budowy, ustawione zostanie oznakowanie zarówno od południa jak i od północy: znaki ostrzegawcze różnego rodzaju wraz z tabliczkami „Wyjazd z budowy”. Dodatkowo przy krawędziach zjazdów, na poboczu, zostaną ustawione tablice kierujące, a na wyjazdach z budowy znaki „Stop”.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r. Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 21.06.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.1B/2023 – „Budowa obiektu mostowego na drogą wojewódzką nr 214”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się w południowej części Lęborka, ok. 1,5km od obecnego przebiegu drogi DK-6, w ciągu ul. Krzywoustego (DW214).

Na tym etapie prac, zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał na ustawieniu barier betonowych (separatorów) wzdłuż jezdni na ul. Krzywoustego, na odcinku robót mostowych. Mają one za zadanie fizyczne zabezpieczenie dostępu do budowanego przyczółka obiektu, po stronie zachodniej DW214.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r. Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 24.05.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3C/2023 – „Oznakowanie dodatkowych wyjazdów z budowy na DK6 w m. Mosty”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się wzdłuż drogi krajowej nr 6, na wysokości miejscowości Mosty.

Zakres zmian organizacji ruchu, które obejmuje niniejsze opracowanie, będzie polegał na oznakowaniu dodatkowych zjazdów z DK6, jako wyjazdy z budowy. Oba wyjazdy są położone w odległości ok. 80m od siebie. Jest tam również istniejący wyjazd, który znajduje się ok. 100m na wschód od 2 nowych. Istniejące już oznakowanie wyjazdu zostanie zmodyfikowane i rozszerzone.  

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 26.04.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5/DB/1/2023 – „Tymczasowa organizacja ruchu dla dróg DP1318G, DP1455G, DG125025G, DG125026G”. Rozpatrywana lokalizacja została na planie orientacyjnym poniżej.

Zakres zmian organizacji ruchu obejmuje:

 1. Oznaczenie zjazdów z drogi DP1318G – oznakowanie ostrzegawcze wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” od północy, jak i od południa.
 2. Oznaczenie zjazdów z drogi 125025G – oznakowanie ostrzegawcze wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” od północy, jak i od południa.
 3. Oznaczenie zjazdów z drogi 125026G – oznakowanie ostrzegawcze wraz z tabliczką „Wyjazd z budowy” od północy, jak i od południa.
 4. Oznaczenie na czas budowy zjazdów z drogi z drogi DP1455G – oznakowanie ostrzegawcze od wschodu, jak i od zachodu.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r. 

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 26.04.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.2B/2023 – „Budowa obiektu mostowego nad drogą powiatową nr 1330G”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się w południowej części Lęborka, w obrębie krzyżowania się drogi powiatowej nr 1330G (ul. Kaszubskiej) z ul. Kartuską.

Zakres zmian organizacji ruchu, które obejmuje niniejsze opracowanie obejmuje zwężenie jednostronne jezdni i wprowadzenie ruchu wahadłowego na czas wykonywania robót. Zwężenie będzie obejmowało zarówno lewy, jak i prawy pas ruchu ul. Kaszubskiej. Wprowadzono ręczne kierowanie ruchem. Kierowanie ruchem z pomocą sygnalizacji świetlnej planuje się wykorzystać w porach nocnych, kiedy nie będą prowadzone prace na odcinku. Dodatkowo wyłączono również możliwość poruszania się pieszych po ciągach pieszych wzdłuż ul. Kaszubskiej. Ruch zostanie przekierowany na przeciwległą stronę tej ulicy poprzez istniejące przejścia.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r. 

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 21.04.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.5A/2022 – „Przebudowa uzbrojenia terenu na drodze gminnej nr 122058G”. Rozpatrywana lokalizacja znajduje się w powiecie lęborskim, na wysokości północnego skraju Lęborka, w miejscowości Mosty.

Zakres zmian organizacji ruchu w pierwszym etapie będzie polegał na oznakowaniu wyjazdów z budowy, położonych na północnej drodze gminnej (ul. Wincentego Witosa) znakami A-30 z tabliczkami „Wyjazd z budowy”.

W kolejnym etapie, gdy prowadzone będą prace związane z usunięciem kolizji pod drogą/ciągiem pieszym, strefa prac wykopowych zostanie oznakowana znakami A-12c/b i A-14 (zwężenie jezdni i ostrzeżenie o prowadzonych pracach). Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Wraz z zajęciem pasa ruchu dla robót połówkowych przewiduje się zamknięcie odpowiednich ciągów pieszych i poprowadzenie ruchu pieszego drugą stroną ulicy, z wykorzystaniem istniejących przejść dla pieszych. Bezpośrednia strefa prac zostanie zabezpieczona zaporami oraz pachołkami.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.  

Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 24.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3B/2022 – „Budowa i oznakowanie dodatkowych wyjazdów z budowy na DK-6”. Rozpatrywane lokalizacje znajdują się wzdłuż drogi krajowej nr 6 w okolicy granicy administracyjnej m. Lębork i Mosty.

Zakres zmian organizacji ruchu będzie podzielony na 2 etapy. Pierwszy z nich polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nowych zjazdów z drogi krajowej. Kolejny etap wprowadzenia oznakowania tymczasowego na DK6 to oznakowanie wykonanych zjazdów z drogi krajowej jako wyjazdy z terenu budowy.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.   Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 15.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.4A/2022 – „Wykonanie ścianek szczelnych przy przepustach w ciągu drogi dojazdowej DD1”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w zachodniej części powiatu wejherowskiego, na wysokości węzła drogowego Bożepole Wielkie na trasie S6.

Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał na zamknięciu drogi i wprowadzeniu objazdu dla ruchu ze względu na konieczność zajęcia pełnej szerokości jezdni w celu wykonania ścianek szczelnych po południowej stronie dwóch przepustów.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: ok. 5 dni (maksymalnie do 31.03.2023 r.). Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 15.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.2A/2022 – „Oznakowanie robót budowlanych i wyjazdów z budowy trasy S6 w obrębie DP1330G oraz DG123072G”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w południowej części Lęborka, w obrębie krzyżowania się drogi powiatowej nr 1330G (ul. Kaszubska) z drogą gminną nr 123072G (ul. Majkowskiego).

Zakres zmian organizacji ruchu będzie podzielony na 2 etapy. Pierwszy z nich polega na oznakowaniu robót budowlanych związanych z budową nowych zjazdów z drogi powiatowej i zjazdu z drogi gminnej. Kolejny etap wprowadzenia oznakowania tymczasowego to oznakowanie wyjazdów z terenu budowy na czas ich funkcjonowania oraz oznakowanie związane z zamknięciem odcinka drogi wewnętrznej.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025. Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 07.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.1A/2022 – „Budowa i oznakowanie wyjazdów z budowy trasy S6 w ciągu DW214”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w południowej części Lęborka, ok. 1,5 km od obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 6 (DK6), w ciągu ul. Krzywoustego (DW 214).
Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał w pierwszej kolejności na oznakowaniu robót budowlanych (budowa zjazdów) w pasie drogi wojewódzkiej nr 214, a w kolejnym etapie na oznakowaniu wybudowanych wyjazdów z terenu budowy na drogę wojewódzką.

W dniu 06.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.4B/2022 – „Przebudowa przepustów w ciągu drogi dojazdowej DD1”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w zachodniej części powiatu wejherowskiego, na zachód od węzła drogowego Bożepole Wielkie, w odległości ok. 180 oraz 700 m – od skrzyżowania drogi dojazdowej DD1 z istniejącą drogą krajową nr 6. Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał na wprowadzeniu zawężenia jednostronnego jezdni od strony południowej w przypadku obu przepustów. Zawężenie jednostronne będzie obowiązywało przez okres ok. 6 m-cy i w przypadku obu przepustów będą to odcinki o długości kilkudziesięciu metrów.
Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 31.08.2023 r.
Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 22.02.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3A/2022 – „Budowa i oznakowanie wyjazdów z budowy na DK6”. Projektowane oznakowanie pionowe zostało ustawione przy drodze krajowej nr 6 w km 260+300 – 600, 261+200 – 500, 268+400 – 700, 273+200 – 500 po obu stronach jezdni. Oznakowanie dotyczy utworzenia zjazdów wykorzystywanych na potrzeby budowy odcinka S6 „Leśnice – Bożepole Wielkie”.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR przedstawiona została na poniższej grafice: