Zakres robót

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

1) budowę drogi ekspresowej,

2) budowę węzłów drogowych: Lębork Południe, Lębork Wschód i Łęczyce oraz rozbudowa węzła Bożepole Wielkie,

3) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

4) budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

5) budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,

6) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

7) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

8) likwidacja istniejących przejazdów kolejowych,

9) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

10) utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

11) budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

12) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

13) urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

14) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

15) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

16) budowę kanału technologicznego,

17) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

18) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 

19) oświetlenie drogowe,

20) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ,

21) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,

22) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w  zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,,

23) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane 

na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

24) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

25) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, 

26) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem dowiązania do realizowanej inwestycji Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1 w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem).

27) System Zarządzania Ruchem,

28) dostosowanie parametrów istniejącej drogi DK6 do potrzeb lokalnych,

29) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów  w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, 

z uwzględnieniem:

– właściwości gruntów, skał i materiałów;

– przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);

– wartości granicznych odkształceń;

– wymagań określonych w polskich normach.

30) rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego.